ενεργειακό πιστοποιητικό

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας νεοαναγειρόμενου κτιρίου ή κτιρίου που ανακαινίζεται ριζικά, για κάθε πώληση και κάθε νέα μίσθωση ακινήτου με συνολική επιφάνεια άνω των πενήντα (50) τ.μ., απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης και έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι 10 ετής ΕΚΤΟΣ αν γίνει ριζική ανακαίνιση του κτιρίου/διαμερίσματος οπότε απαιτείται έκδοση ΝΕΟΥ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.


Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:


στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση

στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου

στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου