τεχνικός ασφαλείας

Ο Τεχνικός Ασφαλείας του γραφείου μας προσφέρει ουσιαστική στήριξη στην επιχείρηση σας διαμορφώνοντας ένα άνετο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον με εφαρμογή καλών πρακτικών εργασίας, υγιεινής και την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνουΠοιές επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας;

Με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας. (Π.Δ. 17/96, άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2).

Από πότε υπάρχει η υποχρέωση για τεχνικό ασφάλειας στις επιχειρήσεις;

Σε επιχειρήσεις που απασχολούσαν πάνω από 150 εργαζόμενους στις 1.6.85 από το 1985(Ν.1568/85). Σε επιχειρήσεις που απασχολούν έστω 1 εργαζόμενο για τον τεχνικό ασφαλείας από το 1996 (Π.Δ. 17/96).

Ποιές είναι οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας;

O τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Tις γραπτές υποδείξεις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας.

Eιδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας: συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας κλπ

Υποχρεούται ο εργοδότης να αναγράφει στην κατάσταση προσωπικού τις ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας;

Ναι. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ.159/99 καθορίζεται ότι ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας, η κατανομή του χρόνου αυτού κατά μήνα σύμφωνα με το άρθρο 3 (παρ. 2) του π.δ. 294/88 καθώς και το ωράριο απασχόλησης τους αναγράφονται υποχρεωτικά στους πίνακες καταστάσεων εργασίας σύμφωνα με το π.δ. της 27.6.32, το ν.515/70 κλπ.