μελέτες επιβλέψεις
άδειες δόμησης

Το Τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει : μελέτες κατοικιών, κτιρίων γραφείων, μελέτες ανακατασκευής και ανακαίνισης, μελέτες διακόσμησης και σχεδίασης κτιριακών κατασκευών, μελέτες αλλαγής χρήσης, με την έκδοση Οικοδομικής Άδειας για κάθε είδους έργο. Αναλαμβάνουμε την Επίβλεψη της κατασκευής με καθημερινή και επιστάμενη παρουσία μηχανικού στο εργοτάξιο. Η μελέτη για εμάς είναι η βάση της κατασκευής. Φροντίζουμε να σας την παρουσιάσουμε αναλυτικά και κατανοητά και να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις σας. Σχεδιάζουμε το κτίριο δημιουργώντας προσχέδια μέχρι να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις και να οδηγηθούμε στην οριστική μελέτη.

Οικοδομική άδεια ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ και σε περιπτώσεις αλλαγής εξωτερικών κουφωμάτων, εξωτερικών ελαιοχρωματισμών όταν απαιτείται σκαλωσιά, διαμορφώσεων ακαλύπτων χώρων και γενικά σε όλες τις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ικριώματα (σκαλωσιές)


Στο πακέτο οικοδομικής αδείας περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες με τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τις ελέγχουσες Πολεοδομικές Αρχές:


Τοπογραφική αποτύπωση.

Αρχιτεκτονική μελέτη & επίβλεψη - Πολεοδομικός έλεγχος, σχέδια κατόψεων / όψεων / τομών, μονώσεις, φωτισμό, αερίσμό.

Στατική μελέτη & επίβλεψη - 3D επίλυση, έλεγχο αντοχών / μετακινήσεων, σχέδια κατόψεων / λεπτομερειών

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης - Θερμομόνωση, απώλειες, θέρμανση / ψύξη, ενεργειακή κατηγορία.

Πυροπροστασία - Έλεγχος δομικών στοιχείων, πυραντίσταση, έξοδοι διαφυγής, μέτρα πυροπροστασίας.

Μηχανολογική μελέτη & επίβλεψη - Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρολογικά, σχέδια κατόψεων.

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου - Ακάλυπτοι χώροι.

Απαραίτητα έγγραφα, εκθέσεις, έντυπα πληρωμών, αιτήσεις κ.λ.π. τα οποία ζητούνται από τις Αρχές.

Διεκπεραίωση της διαδικασίας έκδοσης άδειας δόμησης στην αρμόδια Αρχή.