περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του N. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» καθώς και άλλες Κανονιστικές διατάξεις του ίδιου νόμου, που έχουν εκδοθεί (ΥΑ, ΚΥΑ, Εγκυκλίοι κλπ).

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών (Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)) ανάλογα με την κατηγορία και υποκατηγορία που εντάσσεται το υπο κατασκευή έργο ή δραστηριότητα καθώς επίσης αναλαμβάνουμε εξ' ολοκλήρου την υποβολή των μελετών στις αντίστοιχες υπηρεσίες (Δ/νση Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΚΑ και μέχρι τη σύστασή της, η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)), το Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, το Τμήμα Βιομηχανιών της Δ/νσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ)κλπ) και την παρακολούθηση των διαδικασιών μέχρι την τελική αδειοδότηση..